14.Sri Sudharshana Homam and 03rd Kala Sri Maha Chandi yagnam